• Allestimento mostra LIGHT ART ENSEMBLE 2014

  • Allestimento mostra LIGHT ART ENSEMBLE 2014

  • Conferenza presso San Carpoforo Milano 2014

  • Allestimento mostra RIFLESSIONI SULLA DECORAZIONE 2011

  • Allestimento mostra RIFLESSIONI SULLA DECORAZIONE 2011

    Light riflessioni